Tarieven & vergoeding

 

Eerste consult  –   1,5  uur: € 90,-
Vervolgconsult –   1     uur: € 65,-

Agb code: persoonlijk 90111850
Agb code: praktijk 90070626

De factuur wordt je digitaal toegestuurd

In mijn werk vind ik het belangrijk om onafhankelijk te kunnen werken. Om die reden heb ik er bewust voor gekozen geen vergoedingsovereenkomst met zorgverzekeraars meer af te sluiten. En ben ik aangesloten bij het CAT. Vanzelfsprekend voldoe ik aan alle wettelijke kwaliteit- en accreditatiecriteria, die door de beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) worden gesteld:

  • ik de patiënten privacy waarborg en geen patiëntengegevens deel met de zorgverzekeraar;
  • ik de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruik voor patiëntencontact.

Bij geschillen of  klachten

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een elektronisch cliënten dossier (ECD) aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Bewaartermijn van het cliëntendossier is 15 jaar. Nota’s worden 7 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.