AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Informatie over de AVG kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens/nl Binnen de praktijk Vitaliteit & Herstel worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede orthomoleculaire zorg en leefstijladvies. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door meetresultaten van apparatuur die gebruikt wordt tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend wanneer er met de andere partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten en dan nog alleen met uw toestemming.

De Windowsapplicaties waarmee gewerkt wordt staan op een PC die niet met internet verbonden is. Bovendien zijn alle PC’s en applicaties die gebruikt worden voorzien van een sterk wachtwoord. Wanneer gegevens naar u verstuurd moeten worden via e-mail, bijvoorbeeld verslagen en facturen, gebeurt dit in een beveiligde omgeving en alleen met uw toestemming, waarbij de betreffende documenten met een wachtwoord zijn beveiligd. Indien u gegevens liever per post ontvangt, wordt de consultprijs met €10,00 verhoogd.
Alle ontvangen en verstuurde berichten met cliëntgegevens worden uitsluitend op een externe vaste schijf opgeslagen. Alle cliëntgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard, zoals vastgelegd is door de MBOG. Indien u ”vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe gemotiveerd verzoek indienen. Uw dossier wordt dan onmiddellijk vernietigd. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u niet behandeld kan worden bij Vitaliteit & Herstel.

U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. Voor het geven van de informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €20,00. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de therapeut verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden. Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren.

U hebt tevens het recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat u Vitaliteit & Herstel kunt verzoeken uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen gemakkelijk maakt om deze te hergebruiken.

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.